Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU

HOKEJSK.SK

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:  HT- trade SLOVAKIA , spol.s r o., so sídlom Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 564 681, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 15274/N ( ďalej len "predávajúci") a kupujúcim , ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu  predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

HT-trade SLOVAKIA, spol. s r o., so sídlom Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky

IČO: 36 564 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 15274/N

IČ DPH: SK2021887681

Prevádza: Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky

Otváracie hodiny : Pondelok- Piatok 9.00h- 12.00h   13.30h-16.30h, Sobota 9.30h- 12.00h

telefón: +421 911 241 574

e-mail: httrade.nz@gmail.com

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia  SOI

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel: 037/7720 034  

 


Predmet úpravy


Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti HT-trade Slovakia spol. , s.r.o., Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky , IČO: 36564681, DIČ: 2021887681, IČDPH: SK2021887681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 15274/N  (ďalej len „spoločnosť HT- trade Slovakia ") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.hokejsk.sk (ďalej tiež ako „VOP").

Definície


Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

E-shop
E-Shop je internetový obchod spoločnosti HT- trade Slovakia spol. s r o. umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou HT- trade Slovakia  na uvedenej stránke.

Registrácia
Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované spoločnosťou HT- trade Slovakia  (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok).

Kupujúci
Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou HT- trade Slovakia  kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti HT- trade Slovakia . Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Oprávnená osoba
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Aktuálna ponuka tovaru
Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.hokejsk.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, model, výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke /predajne. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä produkty určené na hokej.

Uzatváranie kúpnych zmlúv
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť HT- trade Slovakia  dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva", alebo tiež „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti HT- trade Slovakia.

Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka")
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti HT- trade Slovakia. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.hokejsk.sk a jeho odoslaním cez E-shop. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke www.hokejsk.sk v zmysle bodu 8.1 týchto VOP, vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Objednávka zaniká
Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti HT- trade Slovakia , márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky")
Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti HT- trade Slovakia adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť HT- trade Slovakia potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti HT- trade Slovakia neznamenajú potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť HT- trade Slovakia  je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti HT- trade Slovakia dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné").

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti HT- trade Slovakia. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť HT- trade Slovakia povinná prijať.

Kúpna cena tovaru
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena") spoločnosti HT- trade Slovakia a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

platba bankovým prevodom 
dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi
platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni
Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti HT- trade Slovakia  alebo odovzdaním celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru na predajni.

Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti HT- trade Slovakia uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti HT- trade Slovakia . Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Čas dodania (dodacia lehota)
Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť HT- trade Slovakia povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 10 dní od potvrdenia objednávky.

Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti HT- trade Slovakia  za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Pri každom produkte na stránke www.hokejsk.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť HT- trade Slovakia zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť HT- trade Slovakia kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť HT- trade Slovakia kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

Miesto dodania
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania
Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru)
doručenie kuriérom UPS (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru)
osobný odber tovaru v predajni v Bauer hockey shop, Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky, v ktorej je zriadené tzv. odberné miesto pre osobný odber tovaru zakúpeného cez E-shop.


Dodanie tovaru
Záväzok spoločnosti HT- trade Slovakia dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Zákazník s tovarom obrží aj daňový doklad - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Zodpovednosť za vady
Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou HT- trade Slovakia a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Všeobecné záručné podmienky

Záručná doba na výrobky je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie,poškodenie úmyselné,alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou,nárazom, alebo preseknutím. Za chybu nemožno považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho mechanického opotrebenia, nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu, neúmerného a nešetrneého zaobchádzania s výrobkom.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy
Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť HT- trade Slovakia vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku") je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.bauerhockey.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu HT- trade Slovakia spol, s.r.o., Bernolákovo námestie 29,940 01 Nové Zámky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu httrade.nz@gmail.com

V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť HT- trade Slovakia povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti HT- trade Slovakia najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť HT- trade Slovakia povinná:

prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: HT- trade sloavkia spol. s.r.o., Bernolákovo námestie 29, 940 01 Nové Zámky. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Spoločnosť HT- trade Slovakia nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HT- trade Slovakia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HT- trade Slovakia.
Spoločnosť HT- trade Slovakia si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti HT- trade Slovakia. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť HT- trade Slovakia vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti HT- trade Slovakia na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť HT- trade Slovakia kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti HT- trade Slovakia. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti HT- trade Slovakia znáša kupujúci.
Spoločnosť HT- trade Slovakia je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

ak pri platbe na účet spoločnosti HT- trade Slovakia kupujúci nezaplatil celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni
od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdŕžania oznámenia e-mailom o pripravenej objednávke,
ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti HT- trade Slovakia, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť HT- trade Slovakia schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti HT- trade Slovakia inak ho zaobstarať,
ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť HT- trade Slovakia tovar nakupuje.
Odstúpenie spoločnosti HT- trade Slovakia od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť HT- trade Slovakia kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie spoločnosti HT- trade Slovakia od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti HT- trade Slovakia na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy je potrebné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať predávajúcemu prostredníctvom emailu na hokejsk.sk@gmail.com alebo poštou.

Alternatívne riešenie sporov
Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť HT- trade Slovakia spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako "dotknuté osoby") v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Spoločnosť HT- trade Slovakia spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Spoločnosť HT- trade Slovakia spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť HT- trade Slovakia za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

Prihlásením sa k odberu newslettera spoločnosti HT- trade Slovakia dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti HT- trade Slovakia súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti HT- trade Slovakia súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu"). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti HT- trade Slovakia hokejsk.sk@gmail.com. Spoločnosť HT- trade Slovakia po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdŕžaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely" na webovej stránke spoločnosti HT- trade Slovakia dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti HT- trade Slovakia súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti HT- trade Slovakia  súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu"). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti HT- trade Slovakia hokejsk.sk@gmail.com. Spoločnosť HT- trade Slovakia po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdŕžaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Spoločnosť HT- trade Slovakia vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť spoločnosti HT- trade Slovakia, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti HT- trade Slovakia hokejsk.sk@gmail.com.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti HT- trade Slovakia vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť HT- trade Slovakia získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť HT- trade Slovakia spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti HT- trade Slovakia namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti HT- trade Slovakia kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť HT- trade Slovakia je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnostiHT- trade Slovakia kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti HT- trade Slovakia, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať spoločnosť HT- trade Slovakia o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť HT- trade Slovakia je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosti HT- trade Slovakia informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť HT- trade Slovakia vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak spoločnosť HT- trade Slovakia na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.bauerhockey.sk

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia: prevádzkovateľ internetového obchodu www.hokejsk.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť BiznisWeb s.r.o. zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu alebo kliknutím na tlačidlo vymazať účet v rozhraní svojho účtu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Cookies
Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.
Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Záverečné ustanovena VOP
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hokejsk.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

vydané dňa: 01.01.2018

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie